جستجو برای:

   

361 آگهی

رهن و اجاره آپارتمان در تهران - سعادت آباد

170 متر، مسكوني ، 3 اتاق، 2طبقه
قیمت ودیعه: 2,000,000,000
قیمت اجاره: 0
مالک: ایرانی
کد ملک: 211145
تاریخ: 1401/12/07

رهن و اجاره ويلا - خانه در تهران - شهرك غرب

480 متر، مسكوني ، 6 اتاق
قیمت ودیعه: 8,000,000,000
قیمت اجاره: 80,000,000
مالک: ایرانی
کد ملک: 211141
تاریخ: 1401/11/30

رهن و اجاره ويلا - خانه در تهران - شهرك غرب

220 متر، مسكوني ، 3 اتاق
قیمت ودیعه: 1,500,000,000
قیمت اجاره: 80,000,000
مالک: ایرانی
کد ملک: 211139
تاریخ: 1401/11/25

رهن و اجاره ويلا - خانه در تهران - سعادت آباد

150 متر، مسكوني ، 2 اتاق
قیمت ودیعه: 500,000,000
قیمت اجاره: 25,000,000
مالک: ایرانی
کد ملک: 211138
تاریخ: 1401/11/25

رهن و اجاره ويلا - خانه در تهران - شهرك غرب

215 متر، مسكوني ، 3 اتاق
قیمت ودیعه: 1,500,000,000
قیمت اجاره: 70,000,000
مالک: ایرانی
کد ملک: 211133
تاریخ: 1401/11/18

رهن و اجاره ويلا - خانه در تهران - شهرك غرب

140 متر، مسكوني ، 2 اتاق
قیمت ودیعه: 500,000,000
قیمت اجاره: 35,000,000
مالک: ایرانی
کد ملک: 211132
تاریخ: 1401/11/18

رهن و اجاره آپارتمان در تهران - سعادت آباد

230 متر، مسكوني ، 3 اتاق، 13طبقه
قیمت ودیعه: 4,000,000,000
قیمت اجاره: 0
مالک: یگانه
کد ملک: 211123
تاریخ: 1401/11/05

رهن و اجاره آپارتمان در تهران - سعادت آباد

152 متر، مسكوني ، 3 اتاق، 10طبقه
قیمت ودیعه: 1,800,000,000
قیمت اجاره: 0
مالک: یگانه
کد ملک: 211122
تاریخ: 1401/11/04

رهن و اجاره ويلا - خانه در تهران - شهرك غرب

140 متر، مسكوني ، 2 اتاق
قیمت ودیعه: 400,000,000
قیمت اجاره: 20,000,000
مالک: یگانه
کد ملک: 211121
تاریخ: 1401/11/04

رهن و اجاره ويلا - خانه در تهران - شهرك غرب

220 متر، مسكوني ، 3 اتاق
قیمت ودیعه: 1,000,000,000
قیمت اجاره: 60,000,000
مالک: یگانه
کد ملک: 211120
تاریخ: 1401/11/04

رهن و اجاره آپارتمان در تهران - سعادت آباد

140 متر، مسكوني ، 6 اتاق
قیمت ودیعه: 2,700,000,000
قیمت اجاره: 0
مالک: ریاضی
کد ملک: 211114
تاریخ: 1401/10/21

رهن و اجاره آپارتمان در تهران - سعادت آباد

200 متر، مسكوني ، 3 اتاق، 4طبقه
قیمت ودیعه: 0
قیمت اجاره: 160
مالک: شهرام
کد ملک: 211110
تاریخ: 1401/10/15

رهن و اجاره آپارتمان در تهران - شهرك غرب

160 متر، مسكوني ، 3 اتاق، 2طبقه
قیمت ودیعه: 600,000,000
قیمت اجاره: 30,000,000
مالک: ریاضی
کد ملک: 211102
تاریخ: 1401/10/13

رهن و اجاره آپارتمان در تهران - سعادت آباد

65 متر، مسكوني ، 1 اتاق، 3طبقه
قیمت ودیعه: 700,000,000
قیمت اجاره: 0
مالک: گوهری
کد ملک: 211100
تاریخ: 1401/10/13

رهن و اجاره آپارتمان در تهران - سعادت آباد

118 متر، مسكوني ، 3 اتاق، 5طبقه
قیمت ودیعه: 300,000,000
قیمت اجاره: 26,000,000
مالک: گوهری
کد ملک: 211098
تاریخ: 1401/10/13

رهن و اجاره آپارتمان در تهران - سعادت آباد

120 متر، مسكوني ، 2 اتاق، 10طبقه
قیمت ودیعه: 300,000,000
قیمت اجاره: 20,000,000
مالک: گوهری
کد ملک: 211096
تاریخ: 1401/10/13

رهن و اجاره آپارتمان در تهران - آرژانتين

200 متر، مسكوني ، 1 اتاق، 3طبقه
قیمت ودیعه: 800,000,000
قیمت اجاره: 100,000
مالک: تست
کد ملک: 211094
تاریخ: 1401/10/13

رهن و اجاره آپارتمان در تهران - سعادت آباد

160 متر، مسكوني ، 3 اتاق، 3طبقه
قیمت ودیعه: 1,600,000,000
قیمت اجاره: 0
مالک: نیما
کد ملک: 211084
تاریخ: 1401/10/03

رهن و اجاره آپارتمان در تهران - سعادت آباد

110 متر، مسكوني ، 2 اتاق، 2طبقه
قیمت ودیعه: 400,000,000
قیمت اجاره: 30,000,000
مالک: نیما
کد ملک: 211083
تاریخ: 1401/10/03

رهن و اجاره آپارتمان در تهران - سعادت آباد

140 متر، مسكوني ، 2 اتاق، 2طبقه
قیمت ودیعه: 500,000,000
قیمت اجاره: 25,000,000
مالک: نیما
کد ملک: 211082
تاریخ: 1401/10/03

لطفا منتظر بمانید...