جستجو برای:

   

1161 آگهی

فروش آپارتمان در تهران - سعادت آباد

215 متر، مسكوني ، 3 اتاق، 13طبقه
قیمت کل: 22,000,000,000
قیمت متری: 110,000,000
مالک: ایرانی
کد ملک: 211146
تاریخ: 1401/12/14

فروش آپارتمان در تهران - سعادت آباد

157 متر، مسكوني ، 3 اتاق، 5طبقه
قیمت کل: 27,000,000,000
قیمت متری: 170,000,000
مالک: ایرانی
کد ملک: 211144
تاریخ: 1401/12/06

فروش آپارتمان در تهران - سعادت آباد

174 متر، مسكوني ، 3 اتاق، 1طبقه
قیمت کل: 22,000,000,000
قیمت متری: 126,400,000
مالک: ایرانی
کد ملک: 211143
تاریخ: 1401/12/02

فروش آپارتمان در تهران - شهرك غرب

26 متر، تجاري ، 1 اتاق، 1طبقه
قیمت کل: 3,380,000,000
قیمت متری: 130,000,000
مالک: ایرانی
کد ملک: 211142
تاریخ: 1401/11/30

فروش آپارتمان در تهران - سعادت آباد

120 متر، مسكوني ، 3 اتاق، 2طبقه
قیمت کل: 14,800,000,000
قیمت متری: 120,000,000
مالک: گوهری
کد ملک: 211140
تاریخ: 1401/11/27

فروش آپارتمان در تهران - سعادت آباد

220 متر، مسكوني ، 5 اتاق، 1طبقه
قیمت کل: 45,000,000,000
قیمت متری: 187,000,000
مالک: مهدوی
کد ملک: 211137
تاریخ: 1401/11/24

فروش آپارتمان در تهران - سعادت آباد

120 متر، مسكوني ، 3 اتاق، 3طبقه
قیمت کل: 15,600,000,000
قیمت متری: 130,000,000
مالک: اسدالهی
کد ملک: 211136
تاریخ: 1401/11/24

فروش آپارتمان در تهران - سعادت آباد

118 متر، مسكوني ، 2 اتاق، 3طبقه
قیمت کل: 15,000,000,000
قیمت متری: 130,000,000
مالک: اسدالهی
کد ملک: 211135
تاریخ: 1401/11/24

فروش آپارتمان در تهران - شهرك غرب

160 متر، مسكوني ، 3 اتاق، 4طبقه
قیمت کل: 17,280,000,000
قیمت متری: 108,000,000
مالک: اسئالهی
کد ملک: 211134
تاریخ: 1401/11/24

فروش آپارتمان در تهران - سعادت آباد

140 متر، مسكوني ، 3 اتاق، 2طبقه
قیمت کل: 13,300,000,000
قیمت متری: 95,000,000
مالک: مهدوی
کد ملک: 211131
تاریخ: 1401/11/18

فروش آپارتمان در تهران - سعادت آباد

115 متر، مسكوني ، 2 اتاق، 4طبقه
قیمت کل: 11,800,000,000
قیمت متری: 103,070,000
مالک: گوهری
کد ملک: 211130
تاریخ: 1401/11/18

فروش آپارتمان در تهران - سعادت آباد

115 متر، مسكوني ، 2 اتاق، 8طبقه
قیمت کل: 15,000,000,000
قیمت متری: 0
مشاور: ادمین ادمین
کد ملک: 211129
تاریخ: 1401/11/16

فروش آپارتمان در تهران - شهرك غرب

160 متر، مسكوني ، 3 اتاق، 3طبقه
قیمت کل: 17,600,000,000
قیمت متری: 110,000,000
آژانس: گروه املاک صدقی
کد ملک: 211128
تاریخ: 1401/11/16

فروش آپارتمان در تهران - شهرك غرب

154 متر، مسكوني ، 3 اتاق، 2طبقه
قیمت کل: 16,940,000,000
قیمت متری: 110,000,000
مالک: ایرانی
کد ملک: 211127
تاریخ: 1401/11/09

فروش آپارتمان در تهران - سعادت آباد

150 متر، مسكوني ، 3 اتاق، 3طبقه
قیمت کل: 17,250,000,000
قیمت متری: 115,000,000
مالک: شهرام
کد ملک: 211126
تاریخ: 1401/11/08

فروش آپارتمان در تهران - سعادت آباد

160 متر، مسكوني ، 3 اتاق، 4طبقه
قیمت کل: 17,600,000,000
قیمت متری: 110,000,000
مالک: توکلی
کد ملک: 211125
تاریخ: 1401/11/08

فروش آپارتمان در تهران - سعادت آباد

140 متر، مسكوني ، 3 اتاق، 4طبقه
قیمت کل: 14,000,000,000
قیمت متری: 100,000,000
مالک: سهرابی
کد ملک: 211124
تاریخ: 1401/11/05

فروش آپارتمان در تهران - سعادت آباد

120 متر، مسكوني ، 2 اتاق، 2طبقه
قیمت کل: 7,500,000,000
قیمت متری: 0
آژانس: گروه املاک صدقی
کد ملک: 211119
تاریخ: 1401/11/04

فروش آپارتمان در تهران - سعادت آباد

193 متر، مسكوني ، 3 اتاق، 3طبقه
قیمت کل: 0
قیمت متری: 120,000,000
مالک: کیانی
کد ملک: 211118
تاریخ: 1401/10/21

فروش آپارتمان در تهران - سعادت آباد

132 متر، مسكوني ، 2 اتاق، 4طبقه
قیمت کل: 18,000,000,000
قیمت متری: 0
مالک: کیانی
کد ملک: 211117
تاریخ: 1401/10/21

لطفا منتظر بمانید...